ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Klinkt simpel, toch? Omdat dat nogal wat ruimte voor interpretatie laat, heb ik Algemene Voorwaarden laten opstellen door een jurist. Je vindt ze hieronder. Deze zijn van toepassing zodra wij samenwerken. Als particulier of bedrijf, voor een langdurig traject of zoiets simpels als een aankoop in de webshop. 

ALGEMENE VOORWAARDEN De Muze van Suze

 

Artikel 1 – Definities

1.1. Ik, De Muze van Suze, ben gevestigd in Amersfoort en sta ingeschreven onder KvK-nummer 75739984.

1.2. Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht, waaronder maar niet beperkt tot het leveren van een (gedrukt) gedicht (op maat), het maken van content op basis van copywriting en/of het schrijven en voordragen van een spoken word voordracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die ik voor jou uitvoer.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door mij worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Ik behoud mij het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal ik nieuwe algemene voorwaarden aan jou toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor jou nadelige gevolgen, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien wij elkaars voorwaarden afwijzen, maken wij aanvullende afspraken en nemen wij deze op in de overeenkomst.

2.5. Indien jij mij inhuurt om een opdracht uit te voeren voor een andere partij, dien jij ervoor te zorgen dat deze partij uitdrukkelijk akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Indien jij dit nalaat, de andere partij in strijd met deze voorwaarden handelt en ik daardoor schade oploop, ben jij verantwoordelijk voor deze schade.

2.6. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Offerte of aanbod

3.1. Producten die jij in het winkelmandje geplaatst hebt, maar nog niet hebt afgerekend, worden na 24 uur uit het winkelmandje verwijderd.

3.2. Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidstermijn van 14 kalenderdagen.

3.3. Indien jij een offerte accepteert of een bestelling plaatst, ga jij akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien jij via de website een bestelling wilt plaatsen, dien jij vóór het plaatsen van de bestelling aan te vinken dat jij kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden.

3.4. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Bij prints van gedichten kunnen door het drukproces kleine afwijkingen zichtbaar zijn. Wanneer een offerte of aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om jou de mogelijkheid te geven de offerte of het aanbod te beoordelen. Jij kunt echter geen rechten ontlenen aan afgebeelde kleur of in de beschrijving genoemde specificaties.

3.5. Ik kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, tref ik passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Ik zorg eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht. 

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn inclusief materiaalkosten. Eventuele aanvullende kosten, zoals verzendkosten of extra drukkosten, worden apart in het aanbod of op de offerte vermeld. Voor particulieren wordt de prijs inclusief BTW weergegeven en voor ondernemers zijn de bedragen exclusief BTW. In de webshop wordt de prijs per product weergegeven, in offertes voor andere werkzaamheden zijn de tarieven op projectbasis of op uurbasis. Indien ik bij een opdracht op uurbasis een schatting geef van het aantal benodigde uren, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

4.3. Indien jij een dienst afneemt, heb ik het recht om een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs te vragen. Indien wij een aanbetaling overeenkomen, is de datum voor de start van het project pas definitief zodra ik de aanbetaling heb ontvangen. 

4.4. Wanneer jij consument bent, zorg ik ervoor dat jij bij de aanschaf van een fysiek product uit de webshop de mogelijkheid hebt om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen. Indien jij ondernemer bent, ben jij gehouden om het gehele bedrag direct bij het bestelproces te voldoen.

4.5. De prijzen die ik bij het aangaan van de overeenkomst communiceer, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien ik op projectbasis werk, worden tarieven op maat gemaakt voor jouw project, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heb ik het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en jij particulier bent, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.6. Indien ik tijdens het uitvoeren van de overeenkomst signaleer dat ik meer uren dan oorspronkelijk overeengekomen zal besteden aan een project, zullen wij in samenspraak een aanvullend aantal uren afspreken. Artikel 4.5. is eveneens van toepassing.

4.7. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.8. Jij bent van rechtswege in verzuim, indien jij je betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat jij in verzuim bent, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, ben jij wettelijke rente verschuldigd.

4.9. Wanneer jij in gebreke of verzuim bent, komen alle redelijke kosten die ik moet maken om de vordering te innen, voor jouw rekening.

4.10. Indien jij je in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die ik op jou heb direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

 

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Jij dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan mij ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor input voor de te schrijven content, indien jij wenst dat ik voor jou een gedicht of andere content op maat maak. 

5.2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Ik zal vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

5.4. Indien jij onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor jouw rekening. Deze extra kosten bedragen maximaal 20% van de overeengekomen prijs.

5.5. Jij vrijwaart mij voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Wanneer jij mij als particulier vraagt een gedicht of andere content op maat te maken, gebruik ik de geleverde informatie die ik vervolgens met eigen creatieve vrijheid doorvertaal. Wanneer jij mij voor zakelijke copywriting (gedicht of andere op maat gemaakte content) inhuurt, vormt een schriftelijke briefing en/of mondelinge kick-off altijd de basis van de uitwerking. Om een opdracht zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen, gebruik ik mijn ervaring, expertise en creatieve vrijheid naar eigen inzicht. In geen enkel geval – zowel particulier als zakelijk – kun jij mij verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Jij dient op de hoogte te zijn van mijn standaard dicht- en schrijfstijl.

6.3. Ik behoud mij het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.4. Ik voer geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met mijn professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering bij diensten

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij tijdig en in samenspraak de overeenkomst aan. Een wijziging of aanvulling resulteert in meerwerk en breng ik op basis van nacalculatie bij jou in rekening. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, stel ik jou hiervan op de hoogte.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, ben ik bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Ik ben in dit geval geen schadevergoeding aan jou verschuldigd.

7.3. Indien jij ondernemer bent en wij overeenkomen dat ik voor jou gedurende een bepaalde periode werkzaamheden op uurbasis uitvoer en wij voor die periode een bepaald aantal uren afspreken, dien jij ervoor te zorgen dat jij mij voldoende werkzaamheden verschaft, zodat ik de uren daadwerkelijk kan volbrengen. Wanneer jij mij onvoldoende werkzaamheden verschaft, ben jij gehouden in ieder geval 90% van de overeengekomen uren te betalen.

7.4. In het geval dat ik onverhoopt verhinderd ben, stel ik jou hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Wij zullen dan in samenspraak proberen de (aanlever)datum te verzetten. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer jij mij hebt ingehuurd voor een spoken word voordracht tijdens een evenement, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien jij van dit recht gebruikmaakt, vervalt de betalingsverplichting voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven. Wij zullen dan in overleg bepalen voor welke doeleinden jij de door mij tot dan toe gemaakte content alsnog kunt gebruiken en eventueel nieuwe prijsafspraken maken.

7.5. Wanneer jij de overeenkomst wenst te annuleren, dien jij dit schriftelijk te doen. Jij kunt, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of jij ondernemer bent, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten. 

7.6.1. Indien jij particulier bent en een gedicht op maat hebt afgenomen, kun jij kosteloos annuleren tot 3 kalenderdagen na de opdrachtbevestiging. Wanneer jij na deze termijn de overeenkomst wenst te annuleren en ik nog geen concept heb aangeleverd, ben ik gerechtigd om 45% van de overeengekomen prijs bij jou in rekening te brengen.

7.6.2. Indien jij particulier bent en een gedicht op maat hebt afgenomen en de overeenkomst wenst te annuleren nadat ik een concept heb aangeleverd, ben jij in afwijking van het voorgaande lid 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

7.7.1. Indien jij ondernemer bent en de overeenkomst wenst te annuleren, ben ik gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren en 50% van de resterende kosten en uren bij jou in rekening te brengen. Wanneer ik op het moment van annuleren reeds een concept heb aangeleverd, ben jij niet gerechtigd om dit concept te gebruiken, tenzij het volledige bedrag wordt voldaan.

7.7.2. Wij nemen aanvullende afspraken omtrent annulering op in de overeenkomst, indien wij zijn overeengekomen dat ik de content in delen lever.

7.8. Indien jij de overeenkomst annuleert en ik reeds ben begonnen met het schrijven, maar nog geen concept heb aangeleverd, ben ik niet gehouden om het werk tot dan toe alsnog aan jou te leveren. 

7.9. Wanneer jij aangeeft de werkzaamheden te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan jou doorberekend worden. De leverdatum kan maximaal drie maanden verzet worden. Indien jij de leverdatum wenst te verzetten naar een datum buiten deze termijn, beschouw ik dit als een annulering en zijn artikelen 7.6.1. tot en met 7.7.2. van toepassing. Indien jij alsnog de opdracht door mij wilt laten uitvoeren, stuur ik jou een nieuwe offerte, met nieuwe (prijs)afspraken.

Artikel 8 – Spoken word voordrachten

8.1. Jij dient zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen tijdens een spoken word voordracht, waaronder een microfoon, scherm, klikker, katheder en/of tabletstandaard en eventueel een barstoel.

8.2. Indien wij dit vooraf hebben besproken, ben jij gehouden een omkleedruimte beschikbaar te stellen met water. Indien ik een gehele dag aanwezig dien te zijn, dien jij tevens zorg te dragen voor gezonde maaltijden.

8.3. Ik ben, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de spoken word voordracht aanwezig op de locatie.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die wij redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

9.2. Indien jij particulier bent en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken wij naar een passende oplossing. Wij hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

9.3. Indien jij ondernemer bent en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan één kalendermaand, treden wij met elkaar in overleg om te bespreken of de overeenkomst nog voortgezet wordt. Wanneer een passende oplossing uitblijft, hebben wij allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

9.4. Wanneer jij de werkzaamheden wilt verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heb ik het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen. Artikel 7.9. is eveneens van toepassing.

Artikel 10 – Herroepingsrecht webshopproducten

10.1. Indien jij particulier bent en een product op afstand koopt, heb jij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden. Voor zakelijke aankopen is dit herroepingsrecht uitgesloten.

10.2. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat jij het product of een laatste deelzending hebt ontvangen of wanneer een door jou aangewezen derde zoals een vooraf aangegeven afleverpunt het product voor jou in ontvangst heeft genomen.

10.3. Indien jij gebruik maakt van het herroepingsrecht, heb ik het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Jij bent echter niet verplicht om deze reden aan mij op te geven.

10.4. Wanneer ik voor jou een product op maat heb gemaakt, zoals een persoonlijk gedicht, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Op maat gemaakte producten kunnen dus niet geretourneerd worden nadat jij het product of een laatste deelzending hebt ontvangen. 

 

Artikel 11 – Verplichtingen tijdens bedenktermijn

11.1. Jij dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Jij dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of jij het product wilt houden. Het product mag dus alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.

11.2. Indien een product beschadigd of versleten is, en jij gebruik maakt van je herroepingsrecht, ben ik gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of slijtage is ontstaan, in rekening te brengen.

11.3. Wanneer jij gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zal ik een ontvangstbevestiging sturen zodra ik van jou heb vernomen dat jij de overeenkomst wenst te ontbinden.

11.4. Zodra ik het geretourneerde product heb ontvangen, en jij reeds had betaald voor het product, zal ik dit bedrag en de verzendkosten voor de heenzending uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugstorten. Ik betaal enkel de verzendkosten voor de heenzending terug, indien jij de gehele bestelling retourneert. De terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die jij gebruikt hebt om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Uitvoering herroeping

12.1. Indien jij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kun jij dit doen met het modelformulier dat ik op mijn website ter beschikking heb gesteld. Jij bent echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om jouw herroepingsrecht uit te oefenen.

12.2. Nadat jij kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heb jij 14 kalenderdagen om het product te retourneren.

12.3. Jij draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat jij het product hebt teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.

12.4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor jouw rekening.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

13.2. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door jou of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

13.3. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar jij je aan dient te houden bij de uitvoering van jouw werkzaamheden.

13.4. Ik ben niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

13.5. Indien jij een gedrukt gedicht bestelt, kan ik de precieze uitkomst van een gekozen voorbeeld niet garanderen. Er kunnen oneffenheden en kleurverschillen te zien zijn, omdat drukwerkoplages van elkaar kunnen afwijken.

13.6. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander worden geleverd.

13.7. Indien jij na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, ben ik niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat jij (of een derde) veranderingen hebt aangebracht aan het product. Ook ben ik niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.

13.8. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreffende het bewaren van afdrukken van gedichten.

13.9. Wanneer ik jou de mogelijkheid heb gegeven de content te controleren en jij deze goedgekeurd hebt, ben ik niet aansprakelijk voor spelfouten. Dit geldt echter niet voor spelfouten in drukwerk, indien ik de tekst foutief heb aangeleverd bij de leverancier.

13.10. Indien op de informatie die jij mij als input voor een opdracht hebt aangeleverd intellectuele eigendomsrechten rusten, ben jij zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van deze rechten. Wanneer blijkt dat de geleverde content inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele sommaties of claims die uit deze inbreuk voortvloeien.

13.11. Indien ik een schadevergoeding ben verschuldigd voor directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

13.12. Jij vrijwaart mij tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door mij uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

14.1. Op alle door mij gemaakte gedichten of andere content, omschrijvingen en gegeven adviezen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij mij. Het is jou niet toegestaan content, omschrijvingen of adviezen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

14.2. Het maken van een printscreen of screenshot van gedichten of andere content op mijn Instagrampagina of website en het gebruik hiervan, vallen eveneens onder het verveelvoudigen en publiceren van content, en is dus niet toegestaan.

14.3. Het is niet toegestaan om door mij aangeleverde concepten te gebruiken, jij mag dus enkel de definitieve content gebruiken voor de door ons overeengekomen doeleinden. Indien jij door mij aangeleverde (audio)concepten wenst te gebruiken, dien jij vooraf toestemming aan mij te vragen en een aanvullende overeenkomst af te sluiten. Ik ben in dit geval gerechtigd om een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

14.4. Wij komen vooraf overeen voor welke doeleinden jij de content mag gebruiken. Indien jij de content voor andere doeleinden wenst te gebruiken of aanpassingen wenst, dien jij vooraf toestemming aan mij te vragen en een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Ik ben in dit geval gerechtigd om een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

14.5. Wanneer jij de content als particulier hebt aangeschaft en deze commercieel wenst te gebruiken of derden de content via hun kanalen wensen te delen, dient toestemming verkregen te worden van mij en dient mijn naam vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

14.6. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

14.7. Het is jou niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in content, tenzij wij zijn overeengekomen dat ik de content voor jou als ghostwriter schrijf.

14.8. Bij publicatie of voordracht van de content voor doeleinden zoals overeengekomen, ben jij gehouden mijn naam te vermelden, tenzij anders overeengekomen. 

14.9. Wanneer jij in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat ik enig recht verlies op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan jou kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

14.10. Ik zal niets van de voor jou gemaakte content delen, voordat jij het hebt kunnen gebruiken voor de overeengekomen doeleinden, tenzij jij beslist de content uiteindelijk niet te publiceren of wij vooraf anders zijn overeengekomen. Content die ik voor jou heb gemaakt, zal ik niet gebruiken voor of doorverkopen aan andere opdrachtgevers.

14.11. Het eigendomsrecht op een geleverd fysiek product berust pas bij jou nadat jij de volledige overeengekomen prijs aan mij hebt betaald. 

14.12. Het is toegestaan om een gedicht op maat bij een ander af te laten drukken. Jij dient wel, alvorens het naar de drukker te versturen, mij het voorbeeld van de print te tonen. De inzage dient enkel ter controle van de naamsvermelding en de opmaak van het gedicht.

14.13. Ik kan content die ik gemaakt heb ter uitvoering van onze overeenkomst gebruiken voor mijn portfolio.

  1. Indien geen persoonsgegevens zichtbaar zijn, mag ik content opnemen in het portfolio, tenzij jij hier bezwaar tegen hebt en dit vooraf schriftelijk aan mij kenbaar maakt.
  2. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn in de content, zal ik vooraf toestemming vragen aan jou, alvorens de content in het portfolio op te nemen. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier.

 

Artikel 15 – Levering

15.1. Een gedicht op maat wordt digitaal en als print op zwart en stevig A4-papier geleverd. Er wordt één print aangeleverd met een standaard opmaak, inclusief mijn logo. Indien jij een grotere print, meerdere oplages of andere kleuren wenst, ben ik gerechtigd om hier een extra vergoeding voor te vragen. 

15.2. Bij copywriting wordt de content digitaal via Google Drive, Word of als PDF-bestand geleverd. De levering van een spoken word voordracht vindt mondeling plaats. Na de voordracht ontvang jij de content digitaal via Word en als PDF-bestand.

15.3. Het maken van content op maat geschiedt naar eigen inzicht, standaard en stijl. Jij verklaart bekend te zijn met mijn dicht- en schrijfstijl. Indien jij extra wensen hebt, resulteert dit in meerwerk en zal ik dit aanrekenen.

15.4. Ik ben niet gehouden om niet geleverde concepten alsnog aan te leveren. 

15.5. Aan een afgesproken levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer ik een levertermijn overschrijd, ben ik niet van rechtswege in verzuim.

15.6. Gedichten op maat worden digitaal als tekst aangeleverd. In sommige gevallen lever ik ook audioconcepten aan ten behoeve van het schrijfproces. Indien jij deze audio wenst te gebruiken, ben ik gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen. 

15.7 Jij kunt na het aanleveren van het concept van een gedicht één keer inhoudelijke revisies doorgeven, indien deze binnen 7 kalenderdagen kenbaar worden gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Aan de hand van deze revisieronde voer ik inhoudelijke wijzigingen door of schrijf ik een compleet nieuw gedicht. Na het aanleveren van het aangepaste of nieuwe gedicht, heb jij de mogelijkheid om nog één keer in beperkte mate revisies door te geven, indien deze binnen 7 kalenderdagen kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen buiten de revisietermijnen of buiten het aantal maximale revisierondes worden als meerwerk gefactureerd. 

15.8. Bij copywriting en spoken word voordrachten kun jij na het aanleveren van het eerste concept één keer revisies doorgeven, indien deze binnen 7 kalenderdagen kenbaar worden gemaakt. Na het verwerken van deze wijzigingen, lever ik een aangepast stuk aan. Jij kunt dan nogmaals één keer revisies doorgeven, indien jij deze binnen 7 kalenderdagen aan mij doorgeeft. Wijzigingen buiten deze termijn of buiten het aantal maximale revisierondes worden als meerwerk gefactureerd.

15.9. Voor het versturen van een product, ga ik uit van de door jou aangeleverde informatie. Indien jij een foutief afleveradres hebt doorgegeven, ben ik niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.

15.10. Ik verstuur producten naar adressen in Nederland en België, tenzij anders overeengekomen. Ik verstuur enkel op aanvraag producten naar België en ik ben gerechtigd om voor deze verzending extra kosten in rekening te brengen. 

15.11. Gedichten op maat worden verzonden binnen een door ons apart overeengekomen levertermijn. Producten van de reguliere collectie worden elke week op maandag en donderdag verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft. Indien jij een bestelling op een verzenddag vóór 10:00 uur plaatst, wordt deze dezelfde verzenddag nog verstuurd.

15.12. Wanneer ik een product niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, stel ik jou hiervan op de hoogte. Jij dient mij dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval ik na deze termijn nog steeds niet aan jou kan leveren, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen

16.1. Wij zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

16.2. Indien wij zijn overeengekomen dat ik voor een spoken word opdracht de gehele dag bij het door jou georganiseerde evenement aanwezig ben, ben jij gehouden om maaltijden en consumpties voor mij te vergoeden. Indien ik voor 8:30 uur of na 22:00 uur aanwezig dien te zijn op een evenement en de reis naar de locatie voor mij meer dan 1,5 uur duurt, dien jij een hotelovernachting voor mij te vergoeden.

16.3. Ik ben gerechtigd een spoken word voordracht te annuleren bij seksuele intimidatie, pesterijen of andere ongewenste gedragingen van jou of andere aanwezigen. Indien ik op grond van deze bepaling de opdracht annuleer, ben ik geen terugbetaling van de overeengekomen prijs verschuldigd. 

Artikel 17 – Cadeaubonnen

17.1. Jij kunt een gedicht op maat cadeau doen door middel van een cadeaubon. De ontvanger kan met het inwisselen van deze cadeaubon door mij een gedicht op maat laten schrijven.

17.2. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

17.3. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

17.4. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen.

Artikel 18 – Klachten

18.1. Indien jij een klacht hebt, dien jij deze binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Ik zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

18.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

18.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dien jij dit direct aan mij te melden zodat ik het gebrek kan herstellen.

18.4. Indien een klacht buiten de periode van 14 kalenderdagen kenbaar wordt gemaakt, ben ik niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of ben ik gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.

18.5. Indien jij een klacht hebt omtrent (de aanschaf van) een product uit de webshop, kun jij deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Jij bent hier echter niet toe verplicht en jij kunt mij ook direct contacteren om jouw klacht kenbaar te maken.

Artikel 19 – Garantie

19.1. Ik sta ervoor in dat door jou bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.

19.2. Indien jij particulier bent, heb jij recht op wettelijke garantie. Bij zakelijke aankopen zijn de garantievoorwaarden, indien van toepassing, opgenomen in de overeenkomst.

19.3. Indien gebreken zich voordoen tijdens de door mij gegeven garantietermijn, worden deze enkel hersteld indien er geen sprake is van opzet of grove schuld. 

19.4. Jij kunt schriftelijk aanspraak maken op garantie. Jij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.

Artikel 20 – Geschillenbeslechting

20.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

20.2. Indien zich een geschil tussen ons voordoet, zullen wij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Wij zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

20.3. Geschillen tussen ons zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

20.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover mij en betrokken derden 12 maanden.