Header_Algemene Voorwaarden De Muze van Suze

Ze horen d'r toch een beetje bij, die algemene voorwaarden. Ik ga er niet vanuit dat we ze er ooit op na hoeven slaan, maar just in case.  Je vindt hier de  voorwaarden voor zowel resellers (wholesale) als consumenten. Spoiler alert: het komt neer op "Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet."

7 september 2019,
Amsterdam

Algemeen en definities voor ondernemer en reseller:

De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en verplichtingen van reseller te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer te benoemen. Bij het gebruik van en het aankopen via www.demuzevansuze.nl stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan reselleren aanbiedt. In dit geval Suzanne van der Eerden.
Reseller: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Vestigings- en adresgegevens:

Suzanne van der Eerden, De Muze van Suze
Ingeschreven op de Kaatstraat 25, 3513 BV in Utrecht
KVK nummer: 75739984
BTW nummer: NL071435578B01
Iban: NL70KNAB0259579181
E-mail: hallo@demuzevansuze.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 612649124

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en reseller. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

Copyright:

Op alle uitgaven van De Muze van Suze, zowel online als offline berust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van De Muze van Suze zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, neem dan contact op via hallo@demuzevansuze.nl of 06 12 64 91 24

Het aanbod:

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten, welke wordt bevestigd in de offerte. Deze omschrijving s voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de reseller mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de reseller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:

De prijs (inclusief en exclusief belastingen
De kosten van verzending. Deze is afhankelijk van de omvang en het gewicht van het product.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.
De beschikbare maten en kleuren van de producten.

De overeenkomst:

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de reseller van het aanbod door het digitaal ondertekenen van een offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De reseller heeft hierbij de volgende stappen doorlopen: het opgeven van een gewenst product en oplage (aantallen vermeld als ‘stuks’)  mondeling of via hallo@demuzevansuze.nl, het digitaal ontvangen, doornemen en goedkeuren van de offerte waarin de gewenste afname en kosten daarvoor staan vermeld. De ondernemer verstuurt de voorgenomen overeenkomst middels een offerte via MoneyBird, met als afzender de e-mail van hallo@demuzevansuze.nl. 

Herroepingsrecht/Retour:

Bij de aankoop van producten heeft de reseller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de reseller of een door de reseller aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de reseller gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Indien de reseller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht/ mogelijkheid tot retour:

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de reseller uitsluiten voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt voor op maat gemaakte teksten die in opdracht van en in overeenstemming met de reseller zijn geschreven, vormgegeven, gedrukt en eventueel ingelijst. Bij herroeping van een maatwerk-overeenkomst alvorens drukwerk is geschiedt, wordt 75% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht voor de gemaakte uren en eventuele kosten. Bij herroeping van een overeenkomst voor een oplage van 50+ stuks, worden productiekosten voor 50% van de afgesproken afname in rekening gebracht. 

Het herroepsricht van de reseller en zijn / haar mogelijkheid tot retourneren komen te vervallen wanneer een afgenomen product (bestaande uit meerdere stuks) niet in zijn totaliteit geretourneerd kan worden, bijvoorbeeld wanneer reseller een of meerdere stuks reeds heeft verkocht of beschadigd. 

De prijs:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De in de offerte genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. De verzendkosten worden in overleg met reseller bepaald. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie:

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail hallo@demuzevansuze.nl

Voor levering van breekbare zaken, zoals een fotolijst met glas, zal het product zorgvuldig worden ingepakt. Dit is van invloed op de verzendkosten en zal met de reseller per e-mail worden overeengekomen. De garantie geldt niet indien de reseller de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Levering en uitvoering:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de reseller aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 2 tot 4 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij reseller akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de reseller hiervan op de hoogte gesteld. De reseller heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De reseller heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de reseller geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de reseller geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt alleen voor producten van De Muze van Suze, gekocht via hallo@demuzevansuze.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer. Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

Betaling:

De betaling vindt plaats via Ideal wanneer de factuur is verstuurd vanuit MoneyBird met als afzender Hallo@demuzevansuze.nl. De betaaltermijn is 14 dagen. 

Bij betaling na verkoop - alleen van toepassing mits schriftelijk overeengekomen tussen reseller en ondernemer - wordt de factuur opgemaakt nadat restoplage door ondernemer is opgehaald of ontvangen na verzending door reseller. Hiervoor wordt de factuur opgemaakt op basis van de in de offerte overeengekomen prijzen en verstuurd vanuit MoneyBird met als afzender Hallo@demuzevansuze.nl. De betaaltermijn is 14 dagen. 

De reseller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de reseller heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de reseller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling:

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden of op het vermelde adres.
Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer
De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Intellectueel eigendom:

Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van De Muze van Suze zijn eigendom van de ondernemer. De reseller respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht: teksten op afgenomen producten mogen niet door reseller zelf of een andere partij geproduceerd worden tot nieuwe producten. Het gebruik van geleverde teksten geldt uitsluitend voor de in de offerte overeengekomen doeleinden en aantallen. De producten worden ten alle tijden door De Muze van Suze geproduceerd en geleverd.

Geschillen:

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de reseller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de reseller woonachtig is in het buitenland.

Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de reseller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de reseller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Heb je tot hier gelezen? Gefeliciteerd! Ik kan je niet de afgelopen twintig minuten van je leven teruggeven, maar ik kan je wel beloven dat ik er alles aan zal doen ervoor te zorgen dat we ons nooit op deze voorwaarden hoeven te beroepen. We’re in business! 

 

Headerafbeelding De Muze van Suze algemene voorwaarden

7 september 2019,
Amsterdam

Algemeen en definities voor ondernemer en consumenten

De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en verplichtingen van consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer te benoemen. Bij het gebruik van en het aankopen via www.demuzevansuze.nl, hallo@demuzevansuze.nl of middels een van de verkooppunten stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval Suzanne van der Eerden.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Vestigings- en adresgegevens:

Suzanne van der Eerden, De Muze van Suze
Ingeschreven op de Kaatstraat 25, 3513 BV in Utrecht
KVK nummer: 75739984
BTW nummer: NL071435578B01
Iban: NL70KNAB0259579181

E-mail: hallo@demuzevansuze.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 612649124

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

Copyright:

Op alle uitgaven van De Muze van Suze, zowel online als offline berust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van De Muze van Suze zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, neem dan contact op via hallo@demuzevansuze.nl of 06 12 64 91 24

Het aanbod:

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:

De prijs inclusief belastingen
De kosten van verzending. Deze is afhankelijk van de omvang en het gewicht van het product.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.
De beschikbare maten en kleuren van de producten.

De overeenkomst:

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De consument heeft hierbij de volgende stappen doorlopen: het selecteren van een gewenst product, het bestellen hiervan via hallo@demuzevansuze.nl waarbij de NAW-gegevens worden vermeld voor verzending en het betalen van de overeengekomen prijs via ideal. 

De ondernemer bevestigt de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van hallo@demuzevansuze.nl. De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Herroepingsrecht/Retour:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht/ mogelijkheid tot retour:

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt voor op maat gemaakte teksten die in opdracht van en in overeenstemming met de consument zijn geschreven, vormgegeven, gedrukt en eventueel ingelijst.

Bij herroeping van een maatwerk-overeenkomst alvorens drukwerk is geschiedt, wordt 75% van voor uren overeengekomen kosten in rekening gebracht voor de gemaakte uren en eventuele kosten. Productiekosten worden niet in rekening gebracht, de kosten voor de lijst worden uitsluitend in rekening gebracht wanneer er een afwijkende lijst is besteld. 

De prijs:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn weergegeven op de website en worden per e-mail bevestigd, waarna betaling plaatsvindt. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie:

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail hallo@demuzevansuze.nlVoor levering van breekbare zaken, zoals een fotolijst met glas, zal het product zorgvuldig worden ingepakt. Dit is van invloed op de verzendkosten en zal met de Consument per e-mail worden overeengekomen. 

De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Levering en uitvoering:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 2 tot 4 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt alleen voor producten van De Muze van Suze, gekocht via hallo@demuzevansuze.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

Betaling:

De betaling vindt plaats via Ideal wanneer de order geplaatst is via hallo@demuzevansuze.nl

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling:

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden of op het vermelde adres.

Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Intellectueel eigendom:

Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van De Muze van Suze zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

Geschillen:

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

 

De Muze van Suze Logo klein wit

06 12 64 91 24
hallo@demuzevansuze.nl
Kvk: 75739984
Btw: NL071435578B01
Iban: NL70KNAB0259579181